0 item(s) - € 0,00
Er bevinden zich geen items in uw winkelwagen.

Garantiebepaling

Meld eventuele storingen altijd bij uw leverancier.  Deze is in eerste instantie aangewezen tot het verlenen van service.

Garantiebewijs

Deze garantie is uitsluitend van kracht indien:
  1. Het BEAM/Electrolux toestel in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant wordt gebruikt en onderhouden.
  2. Het defect geen gevolg is van eigen schuld of nalatigheid.
  3. Het defect niet is ontstaan door enige in- of uitwendige carrosie
  4. De storing aan het apparaat niet het gevolg is van de inwerking van vocht, bouwstof, agressieve dampen of gassen.
  5. Het Beam toestel voor normaal huishoudelijk gebruik is toegepast, op basis van een gemiddeld aantal bedrijfsuren.
  6. Het Beam toestel nog voldoet aan de technische specificatie en indien de typeplaat niet gewijzigd, c.q. onleesbaar is gemaakt.
  7. De klacht via een erkende leverancier wordt gemeld met opgave van serienummer, plaatsingsdatum en een zo volledig mogelijke omschrijving van het defect.
Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, de toegezegde eigenschappen, alsmede de goede werking van het centraal stofzuigsysteem tegenover de erkende installateur. Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V dient in voorkomende gevallen in de gelegenheid te worden gesteld zich, zonodig ter plekke, te vergewissen omtrent de deugdelijkheid van de garantie-aanspraak.
 

De garantie omvat:

Stofzuigunits hebben een garantie gedurende de periode van 5 jaar, met uitzonding van industriële motoren deze hebben namelijk een garantie van 2 jaar. Accessoires en stofzuigslangen hebben een garantie gedurende de periode van 2 jaar, ingaande de dag van levering, mits juist gebruikt onder normale condities. Wederpartij (afnemer) dient het accessoire op zijn kosten toe te zenden aan Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. , waarna het gerepaeerde / vervangende accesoire z.s.m. wordt toegezonden.
De garantie heeft alleen betrekking op de tijdens de garantieperiode aangetoonde gebreken, indien en voorzover deze berusten op materiaal- en/of  fabricagefouten, zulks ter beoordeling van Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V.. In geval van voornoemde aangetoonde gebreken is Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. uitsluitend gehouden tot een kosteloze vervanging van onderdelen, tenzij anders vermeld.
De onder de garantiebepalingen vallende onderdelen dienen aan Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. ter beschikking te worden gesteld.
 
Voor vergoeding komen niet in aanmerking:
  • Transportkosten m.b.t de vervang als hiervoor genoemd.
  • Arbeidsloon- en voorrijkosten m.b.t. de werkzaamheden.
  • De overige kosten.
 

Het recht op garantie vervalt:

Indien de wederpartij (afnemer) zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het Beam toestel heeft verricht danwel het toestel niet gebruikt volgens bijgeleverde (fabrieks) voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig, gebruik en/of voor doeleinden gebruik anders dan de gegeven oorspronkelijke bestemming. Niet onder de garantie vallen niet door Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. gemonteerde materialen. De aansprakelijkheid van de garantie uit hoofde van de overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen, is uitgesloten. Met inachtneming van de dwingendrechtelijk bepaling inzake (product)aansprakelijkheid, kunnen nimmer rechten worden ontleend ter zake van enige bedrijfs- of gevolgschade of welke schade dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit defecten aan door Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Op de onderhavige garantiebepaling zijn de Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals die door Beam Centraal Stofzuigsystemen B.V. plaatselijk zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Eindhoven onder Nr 17168048, waarvan aan de wederpartij (afnemer) op diens eerste verzoek kosteloos een exemplaar wordt verstrekt.